Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2015

STATUT

BARLINECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wpisany do Krajowego rejestru Sądowego jest osobą prawną i działa w formie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855)
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1536)
 3. Niniejszego Statutu.
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Barlinek.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Ogólne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Ogólnym Zebraniu Członków.
 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność opartą na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
 1. Stowarzyszenie ma własne środki materialne, może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń o ukończonych kursach lub seminariach.

CELE, FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.
 2. Dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej starości.
 3. Propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia.
 5. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych , upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, stwarzanie warunków do godnej jesieni życia.
 6. Promocja, wspieranie i organizacja idei wolontariatu.
 7. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich , zachęcanie do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju.
 8. Szerzenie przyjaźni i współpracy między ludźmi.

Cele, o których mowa w § 7, Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej: organizowanie wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych.
 2. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku, regionie, w Polsce i na świecie.
 3. Naukę języków obcych.
 4. Aktywna działalność turystyczno-krajoznawczą.
 5. Rozwijanie działalności w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia.
 6. Prowadzenie akcji informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych.
 7. Rozwijanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Stowarzyszenia.
 8. Inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne.
 9. Pomoc koleżeńską w załatwianiu spraw członków.
 10. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów statutowych.
 11. Udział w działaniach dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Działania o których mowa w pkt. 1 - 12 realizowane są nieodpłatnie lub odpłatnie. O odpłatności każdorazowo decyduje zarząd Stowarzyszenia.

 

 CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych, czyli słuchaczy
 2. Wspierających
 3. Honorowych
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, rencista lub inwalida, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie jego celów i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz będzie opłacał składkę roczną.
 2. Za zgodą Zarządu członkami mogą być też osoby w wieku przedemerytalnym.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby mające pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
 5. Członkostwo zwyczajne nabywa się przez złożenie deklaracji pisemnej, wpłacenie wpisowego i uzyskanie zgody Zarządu Stowarzyszenia, wyrażonej w formie uchwały, podjętej w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji.
 1. Członkiem wspierającym może zostać:
 2. Osoba fizyczna, która zobowiąże się do płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów Stowarzyszenia określonych w § 7 oraz przestrzegania Statutu.
 3. Osoba prawna, która zobowiąże się do płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka, bądź do stałych bezpłatnych świadczeń rzeczowych – użyczenie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych , gimnastycznych i innych lub też pomocy technicznej – służących prawidłowemu funkcjonowaniu Stowarzyszenia.
 4. Nabycie tej formy członkostwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i uzyskaniu akceptacji Zarządu.
 5. Do obowiązków członków wspierających należy:
 6. Stosowanie się postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 7. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię,
 8. Upowszechnianie problematyki będącej przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 4. Do obowiązków członków honorowych należy:
 5. Stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 6. Czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych,
 7. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia, dbanie o jego dobre imię,
 8. Upowszechnianie problematyki będącej przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
 9. § 13

Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

Członkowie zwyczajni (słuchacze) maja prawo:

 1. Czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia.
 2. Zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, klubowej zgodnie z celami Stowarzyszenia i potrzebami członków.
 5. Korzystanie z pomieszczeń Stowarzyszenia, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.
 3. Regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowska.

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie lub ustnie.
 2. Skreślenie z listy z powodu nieopłacania składki.
 3. Wskutek śmierci członka.

Członkostwo wspierające wygasa przez:

 1. Zaprzestanie działalności wspierającej.
 2. Utratę osobowości prawnej.
 3. Wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczna

ORGANY STOWARZYSZENIA

 1. Organami Stowarzyszenia są:
 2. Ogólne Zebranie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna,
 5. Rada Programowa,
 6. Kadencja Władz trwa 4 lata od dnia wyboru.
 7. Wybór wszystkich organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.
 8. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów Stowarzyszenia następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.

 

OGÓLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Ogólne Zebranie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym

lub nadzwyczajnym.

 1. Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd co najmniej

jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.

 1. O porządku i terminie Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, podając jego termin i miejsce obrad.
 2. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 3. Z inicjatywy własnej na postawie przyjętej uchwały,
 4. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 5. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
 6. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 7. O terminie Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.

Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków należy:

 1. Proponowanie i uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Powoływanie organów doradczych i rad programowych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy.
 3. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przed upływem Kadencji, Ogólnemu Zebraniu Członków przysługuje prawo uzupełnienia jej składu osobowego.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych.
 9. Uchwalanie rocznych składek dla wszystkich członków.
 10. Uchwalanie wysokości wpisowego dla nowych członków.
 11. Uchwalanie porządku obrad Ogólnego Zebrania Członków.
 12. Uchwalanie zmian w Statucie.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

W Ogólnym Zebraniu Członków udział biorą:

 1. Z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie wspierający i honorowi.
 1. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności przynajmniej 50% ogółu członków Stowarzyszenia.
 2. Ogólne Zebranie Członków w drugim terminie może się odbyć bez względu na ilość obecnych.
 3. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Ogólnym Zebraniu Członków.
 4. Obrady Ogólnego Zebrania Członków są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Ogólne Zebranie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi 5 do 7 osób.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezes, wiceprezesa i sekretarza.
 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych , zmarłych.
 5. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Ogólne Zebranie Członków.
 6. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, wyrażania oświadczeń woli, podpisywania pism i dokumentów w obrocie prawnym i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym: prezes lub wiceprezesa.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Realizowanie uchwał Ogólnego Zebrania Członków.
 2. Ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Ogólnym Zebraniu Członków.
 3. Zwoływanie Ogólnego Zebrania Członków.
 4. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 5. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności.
 6. Powoływanie biura Stowarzyszenia i ustalanie jego działalności.
 7. Podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia oraz wygaśnięcia członkostwa.
 8. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków.
 9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie preliminarzy, programu, sprawozdań budżetowych oraz dysponowanie jego funduszami.
 10. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je Prezes i sekretarz Zarządu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają z pośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz Stowarzyszenia.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Ogólne Zebranie Członków na okres kadencji.
 6. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji jej skład zostanie uzupełniony na najbliższym Ogólnym Zebraniu Członków.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenia przepisami, opłacania składek członkowskich.
 2. Przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych.
 3. Składanie sprawozdań na Ogólnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Przeprowadzenie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Ogólne Zebranie Członków.
 5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

RADA PROGRAMOWA

 1. Rada Programowa powoływana jest przez Zarząd i czuwa nad działalnością merytoryczną Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:
 3. Dbałość o wysoki poziom merytoryczny zajęć,
 4. Proponowanie tematów do rocznego planu pracy,
 5. Współpraca z Zarządem Stowarzyszenia w zakresie realizacji jego zadań,

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 3. Wpisowe i składki członkowskie,
 4. Dochody z prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 5. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
 6. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,
 7. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.
 8. Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby Stowarzyszenia, a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na konto Stowarzyszenia.
 1. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca pierwszego i trzeciego kwartału w każdym roku kalendarzowym.
 2. Nowi członkowie wpłacają wpisowe i składki członkowskie w ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia na członka Stowarzyszenia.

Gospodarkę finansową Stowarzyszenia prowadzi się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Ogólne Zebranie Członków.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków.
 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Ogólne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 4. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Ogólnego Zebrania Członków.
 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

PRZEPISY KOŃCOWE

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Odsłony: 4267