Zioła by HostMonster Reviews
Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2015

Deklaracja Przystąpienia do Stowarzyszenia

Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

w charakterze członka zwyczajnego

Imię i nazwisko …………………………………………………………..........................................................

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………….

Telefon ……………….. ……………………………………………………………………………………………………

Ostatnie miejsce pracy (zawód)       ……………………………………………………………………………..

Pesel ……………………………………… adres e-Mail ..……………………………………………………………

Posiadane umiejętności lub zainteresowania

  • znajomość języków obcych (jakich?) …………………………………………………………………..
  • umiejętność pracy z komputerem ………………………………………………………………………
  • wolontariat (zakres) ………………………………………………………………………………………….
  • sport, turystyka, kultura fizyczna, zajęcia rekreacyjno-ruchowe ……………………………
  • inne zainteresowania lub umiejętności ……………………………………………………………….

Deklaruję przystąpienie w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia pn. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i wnoszę o przyjęcie mnie w poczet jego członków.

Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu Stowarzyszenia oraz regulaminów wewnętrznych - zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia a także do opłacania składek członkowskich.

Barlinek, dn. …………………………………...                       Podpis ………………………………………………

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych, którym jest Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Barlinku, ul. Leśna 1, 74-320 Barlinek.
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Barlinek, dn. ……………………………………….               Podpis ………………………………………………..

nr legitymacji członkowskiej:

Odsłony: 9336