Zioła by HostMonster Reviews
Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

BARLINECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Stowarzyszeniem mającym zaspokoić potrzebę aktywności edukacyjnej, kulturalnej, umysłowej, fizycznej i społecznej osób mających  na to czas i chęci.
 2. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może zostać każdy mieszkaniec miasta i gminy Barlinek, który ukończył już karierę zawodową (emeryt lub rencista0 i pragnie poszerzyć swą wiedzę, rozwinąć zainteresowania, a także brać czynny udział w życiu kulturalnym gminy i jest zainteresowany możliwością ustawicznego kształcenia się.
 3. Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi  wielokierunkową działalność odpowiednio do potrzeb i oczekiwań środowiska w ramach posiadanych możliwości
 4. Uniwersytet organizuje wykłady, dyskusje, lektoraty językowe, kursy obsługi komputera, zespoły twórcze, zajęcia sportowo-rekreacyjne, turnusy rehabilitacyjne oraz imprezy kulturalne i integracyjne.

§ 2

Zagadnienia organizacyjne

 1. Środki przeznaczone na działalność BUTW pochodzą z opłat rocznych (czesne) wnoszonych przez słuchaczy oraz opłat za zajęcia fakultatywne.
 2. Stowarzyszenie zapewnia pomieszczenia na zajęcia i wykłady oraz niezbędne wyposażenie techniczne.
 3. Wysokość opłat (czesne) ustalana jest na początku roku akademickiego przez Zarząd. Rok akademicki trwa od września do czerwca następnego roku.
 4. Opłaty wnoszone przez słuchaczy są przyjmowane przez księgowość Stowarzyszenia.
 5. Wysokość czesnego wynosi 20 zł za semestr. Opłatę można wnosić za cały rok akademicki z góry.
 6. Wpisowe wynosi 20 zł i jest to opłata jednorazowa.
 7. Opłaty za kursy i szkolenia fakultatywne zależą każdorazowo od warunków i ilości słuchaczy na poszczególnych kursach.
 8. Nie zwraca się opłat wniesionych za semestr lub rok akademicki z powodu rezygnacji w trakcie zajęć.
 9. Nie opłacanie czesnego przez rok akademicki może być powodem do skreślenia z listy słuchaczy jeżeli zainteresowana osoba nie przedstawi powodów opóźnienia w opłatach.

§ 3

Obowiązki Zarządu

 1. Za organizację szkoleniową BUTW odpowiada Zarząd i wyznaczone przez niego osoby.
 2. Zarząd odpowiada w szczególności za plan zajęć i przygotowanie materiałów oraz prawidłową i terminową realizację zajęć, poziom merytoryczny, właściwą dokumentację finansową i rozliczenie wszelkich wpłat

§ 4

Prawa i obowiązki słuchaczy

 1. Słuchacze maja prawo do brania udziału we wszystkich rodzajach zajęć zgodnie z przyjętymi zasadami odpłatności.
 2. Inicjowania nowych form działań programowych i twórczych.
 3. Opiniowania i współorganizowania zajęć, inicjowania zdarzeń kulturalnych i imprez okolicznościowych.
 4. Zgłaszania swoich uwag i wniosków bezpośrednio lub w formie pisemnej do Zarządu
 5. Słuchacze maja prawo do otrzymania planu zajęć na początek każdego semestru ze szczegółowym wyodrębnieniem poszczególnych  sekcji.
 6. Poza tym słuchacze maja prawo do korzystania z wszystkich wykładów i wybranych Zajęć.
 7. Słuchacze zobowiązani są dostosować się do ustaleń Regulaminu Organizacyjnego BUTW oraz przestrzegania uchwał Zarządu.
 8. Terminowego opłacania składki semestralnej w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru.
 9. Wyłączenia telefonów komórkowych podczas zajęć oraz powstrzymywania się od komentarzy w czasie do tego nie przeznaczonym.
 10. Nie przestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować skreśleniem z listy słuchaczy.

 

Odsłony: 9400