Zioła by HostMonster Reviews
Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2015

STATUT

BARLINECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • § 1

Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wpisany do Krajowego rejestru Sądowego jest osobą prawną i działa w formie stowarzyszenia.

 • § 2

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855)
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1536)
 3. Niniejszego Statutu.
 • § 3
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Barlinek.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 • § 4
 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Ogólne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Ogólnym Zebraniu Członków.
 • § 5
 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność opartą na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.
 • § 6
 1. Stowarzyszenie ma własne środki materialne, może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń o ukończonych kursach lub seminariach.

CELE, FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA

 • § 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.
 2. Dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej starości.
 3. Propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i wypoczynku, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia.
 5. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych , upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, stwarzanie warunków do godnej jesieni życia.
 6. Promocja, wspieranie i organizacja idei wolontariatu.
 7. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich , zachęcanie do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju.
 8. Szerzenie przyjaźni i współpracy między ludźmi.
 • § 8

Cele, o których mowa w § 7, Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej: organizowanie wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych.
 2. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku, regionie, w Polsce i na świecie.
 3. Naukę języków obcych.
 4. Aktywna działalność turystyczno-krajoznawczą.
 5. Rozwijanie działalności w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia.
 6. Prowadzenie akcji informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych.
 7. Rozwijanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Stowarzyszenia.
 8. Inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne.
 9. Pomoc koleżeńską w załatwianiu spraw członków.
 10. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów statutowych.
 11. Udział w działaniach dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Działania o których mowa w pkt. 1 - 12 realizowane są nieodpłatnie lub odpłatnie. O odpłatności każdorazowo decyduje zarząd Stowarzyszenia.

 

 CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • § 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych, czyli słuchaczy
 2. Wspierających
 3. Honorowych
 • § 10
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, rencista lub inwalida, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie jego celów i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz będzie opłacał składkę roczną.
 2. Za zgodą Zarządu członkami mogą być też osoby w wieku przedemerytalnym.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby mające pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
 5. Członkostwo zwyczajne nabywa się przez złożenie deklaracji pisemnej, wpłacenie wpisowego i uzyskanie zgody Zarządu Stowarzyszenia, wyrażonej w formie uchwały, podjętej w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji.
 • § 11
 1. Członkiem wspierającym może zostać:
 2. Osoba fizyczna, która zobowiąże się do płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów Stowarzyszenia określonych w § 7 oraz przestrzegania Statutu.
 3. Osoba prawna, która zobowiąże się do płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka, bądź do stałych bezpłatnych świadczeń rzeczowych – użyczenie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych , gimnastycznych i innych lub też pomocy technicznej – służących prawidłowemu funkcjonowaniu Stowarzyszenia.
 4. Nabycie tej formy członkostwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i uzyskaniu akceptacji Zarządu.
 5. Do obowiązków członków wspierających należy:
 6. Stosowanie się postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 7. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię,
 8. Upowszechnianie problematyki będącej przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
 • § 12
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 4. Do obowiązków członków honorowych należy:
 5. Stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 6. Czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych,
 7. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia, dbanie o jego dobre imię,
 8. Upowszechnianie problematyki będącej przedmiotem działalności Stowarzyszenia,
 9. § 13

Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 • § 14

Członkowie zwyczajni (słuchacze) maja prawo:

 1. Czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia.
 2. Zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, klubowej zgodnie z celami Stowarzyszenia i potrzebami członków.
 5. Korzystanie z pomieszczeń Stowarzyszenia, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem.
 • § 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.
 3. Regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowska.
 • § 16

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie lub ustnie.
 2. Skreślenie z listy z powodu nieopłacania składki.
 3. Wskutek śmierci członka.
 • § 17

Członkostwo wspierające wygasa przez:

 1. Zaprzestanie działalności wspierającej.
 2. Utratę osobowości prawnej.
 3. Wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczna

ORGANY STOWARZYSZENIA

 • § 18
 1. Organami Stowarzyszenia są:
 2. Ogólne Zebranie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna,
 5. Rada Programowa,
 6. Kadencja Władz trwa 4 lata od dnia wyboru.
 7. Wybór wszystkich organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.
 8. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów Stowarzyszenia następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.

 

OGÓLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 • § 19

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Ogólne Zebranie Członków, zwoływane w trybie zwyczajnym

lub nadzwyczajnym.

 1. Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd co najmniej

jeden raz w roku jako zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze.

 1. O porządku i terminie Zwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków zawiadamia się członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania, poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, podając jego termin i miejsce obrad.
 2. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 3. Z inicjatywy własnej na postawie przyjętej uchwały,
 4. Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 5. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia,
 6. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.
 7. O terminie Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed jego zwołaniem poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.
 • § 20

Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków należy:

 1. Proponowanie i uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
 2. Powoływanie organów doradczych i rad programowych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy.
 3. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
 6. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przed upływem Kadencji, Ogólnemu Zebraniu Członków przysługuje prawo uzupełnienia jej składu osobowego.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych.
 9. Uchwalanie rocznych składek dla wszystkich członków.
 10. Uchwalanie wysokości wpisowego dla nowych członków.
 11. Uchwalanie porządku obrad Ogólnego Zebrania Członków.
 12. Uchwalanie zmian w Statucie.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
 • § 21

W Ogólnym Zebraniu Członków udział biorą:

 1. Z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Z głosem doradczym – osoby zaproszone, członkowie wspierający i honorowi.
 • § 22
 1. Uchwały Ogólnego Zebrania Członków podejmowane są zwykła większością głosów przy obecności przynajmniej 50% ogółu członków Stowarzyszenia.
 2. Ogólne Zebranie Członków w drugim terminie może się odbyć bez względu na ilość obecnych.
 3. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Ogólnym Zebraniu Członków.
 4. Obrady Ogólnego Zebrania Członków są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 • § 23
 1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Ogólne Zebranie Członków.
 2. W skład Zarządu wchodzi 5 do 7 osób.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezes, wiceprezesa i sekretarza.
 4. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych , zmarłych.
 5. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Ogólne Zebranie Członków.
 6. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, wyrażania oświadczeń woli, podpisywania pism i dokumentów w obrocie prawnym i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym: prezes lub wiceprezesa.
 • § 24

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. Realizowanie uchwał Ogólnego Zebrania Członków.
 2. Ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Ogólnym Zebraniu Członków.
 3. Zwoływanie Ogólnego Zebrania Członków.
 4. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 5. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności.
 6. Powoływanie biura Stowarzyszenia i ustalanie jego działalności.
 7. Podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia oraz wygaśnięcia członkostwa.
 8. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków.
 9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, opracowywanie preliminarzy, programu, sprawozdań budżetowych oraz dysponowanie jego funduszami.
 10. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
 • § 25
 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je Prezes i sekretarz Zarządu.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 • § 26
 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają z pośród siebie przewodniczącego, sekretarza i członka.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz Stowarzyszenia.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Ogólne Zebranie Członków na okres kadencji.
 6. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji jej skład zostanie uzupełniony na najbliższym Ogólnym Zebraniu Członków.
 • § 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenia przepisami, opłacania składek członkowskich.
 2. Przedstawiania Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych.
 3. Składanie sprawozdań na Ogólnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Przeprowadzenie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Ogólne Zebranie Członków.
 5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 • § 28
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

RADA PROGRAMOWA

 • § 29
 1. Rada Programowa powoływana jest przez Zarząd i czuwa nad działalnością merytoryczną Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:
 3. Dbałość o wysoki poziom merytoryczny zajęć,
 4. Proponowanie tematów do rocznego planu pracy,
 5. Współpraca z Zarządem Stowarzyszenia w zakresie realizacji jego zadań,

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 • § 30
 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
 3. Wpisowe i składki członkowskie,
 4. Dochody z prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,
 5. Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne, loterie, aukcje,
 6. Dotacje, subwencje, kontrakty, środki z różnego rodzaju funduszy, zlecenia usług,
 7. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia albo lokowane w sposób wskazany przez Zarząd.
 8. Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby Stowarzyszenia, a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na konto Stowarzyszenia.
 • § 31
 1. Składki członkowskie winny być wpłacane do końca pierwszego i trzeciego kwartału w każdym roku kalendarzowym.
 2. Nowi członkowie wpłacają wpisowe i składki członkowskie w ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia na członka Stowarzyszenia.
 • § 32

Gospodarkę finansową Stowarzyszenia prowadzi się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 • § 33
 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Ogólne Zebranie Członków.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków.
 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Ogólne Zebranie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 4. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Ogólnego Zebrania Członków.
 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.

PRZEPISY KOŃCOWE

 • § 34

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Odsłony: 8322