Zioła by HostMonster Reviews
Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2015

(obszerne fragmenty)

STATUT

BARLINECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku wpisany do Krajowego rejestru Sądowego jest osobą prawną i działa w formie stowarzyszenia.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 855)
 2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.  z 2011 r. Nr 234, poz. 1536)
 3. Niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Barlinek.
 2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Ogólne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Ogólnym Zebraniu Członków.

§ 5

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność opartą na pracy społecznej swoich członków.
 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

§ 6

 1. Stowarzyszenie ma własne środki materialne, może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń o ukończonych kursach lub seminariach.

CELE, FORMY I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz osób starszych i osób niepełnosprawnych odpowiednio do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.
 2. Dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej starości.
 3. Propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia, dobrych obyczajów oraz idei kształcenia.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa  i wypoczynku, promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia.
 5. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych , upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej, stwarzanie warunków do godnej jesieni życia.
 6. Promocja, wspieranie i organizacja idei wolontariatu.
 7. Upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich , zachęcanie do aktywnego udziału ludzi starszych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju.
 8. Szerzenie przyjaźni i współpracy między ludźmi.

§ 8

Cele, o których mowa w § 7, Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej: organizowanie wykładów, seminariów, sesji naukowych, konferencji, szkoleń, dyskusji, zebrań dyskusyjnych i spotkań tematycznych.
 2. Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki działającymi w środowisku, regionie, w Polsce i na świecie.
 3. Naukę języków obcych.
 4. Aktywna działalność turystyczno-krajoznawczą.
 5. Rozwijanie działalności w zespołach, klubach, sekcjach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia.
 6. Prowadzenie akcji informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych.
 7. Rozwijanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami Stowarzyszenia.
 8. Inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne.
 9. Pomoc koleżeńską w załatwianiu spraw członków.
 10. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów statutowych.
 11. Udział w działaniach dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych, czyli słuchaczy
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, rencista lub inwalida, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie jego celów i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz będzie opłacał składkę roczną.
 2. Za zgodą Zarządu członkami mogą być też osoby w wieku przedemerytalnym.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby mające pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
 5. Członkostwo zwyczajne nabywa się przez złożenie deklaracji pisemnej, wpłacenie wpisowego i uzyskanie zgody Zarządu Stowarzyszenia, wyrażonej w formie uchwały, podjętej w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji.

 § 11

 1. Członkiem wspierającym może zostać:
  1. Osoba fizyczna, która zobowiąże się do płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów Stowarzyszenia określonych w § 7 oraz przestrzegania Statutu.
  2. Osoba prawna, która zobowiąże się do płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka, bądź do stałych bezpłatnych świadczeń rzeczowych – użyczenie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych , gimnastycznych i innych lub też pomocy technicznej – służących prawidłowemu funkcjonowaniu Stowarzyszenia.
 2. Nabycie tej formy członkostwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji i uzyskaniu akceptacji Zarządu.
 3. Do obowiązków członków wspierających należy:
  1. Stosowanie się postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia i dbanie o jego dobre imię,
  3. Upowszechnianie problematyki będącej przedmiotem działalności Stowarzyszenia,

§ 12

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Uniwersytetów Trzeciego Wieku lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla  Stowarzyszenia
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zebrania Członków.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 4. Do obowiązków członków honorowych należy:
  1. Stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. Czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych,
  3. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia, dbanie o jego dobre imię,
  4. Upowszechnianie problematyki  będącej przedmiotem działalności Stowarzyszenia,

§ 13

Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 14

Członkowie zwyczajni (słuchacze) maja prawo:

 1. Czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia.
 2. Zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 4. Organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, klubowej zgodnie z celami Stowarzyszenia i potrzebami członków.
 5. Korzystanie z pomieszczeń Stowarzyszenia, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem.

§ 15

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani:

 1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.
 3. Regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowska.

§ 16 

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie lub ustnie.
 2. Skreślenie z listy  z powodu nieopłacania składki.
 3. Wskutek śmierci członka.

§ 17

Członkostwo wspierające wygasa przez:

 1. Zaprzestanie działalności wspierającej.
 2. Utratę osobowości prawnej.
 3. Wskutek śmierci członka będącego osobą fizyczna

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 18 

 1. Organami Stowarzyszenia są:
  1. Ogólne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
  4. Rada Programowa,
 2. Kadencja Władz trwa 2 lata licząc od dnia wyboru.
 3. Wybór wszystkich organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.
 4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów Stowarzyszenia następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.

 

Odsłony: 2181