Zioła by HostMonster Reviews
Opublikowano: poniedziałek, 22, czerwiec 2015

Regulamin obrad

ogólnego zebrania członków Stowarzyszenia

Barlinecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Ogólne zebranie członków (zwane dalej „ogólnym zebraniem”) jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Zebranie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej „zarządem”) . W przypadkach określonych w Statucie Stowarzyszenia ogólne zebranie może być zwołane również przez inne organy.
 3. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania na tablicy ogłoszeń.
 4. Porządek dzienny i termin zebrania ustala zarząd.
 1. Ogólne zebranie otwiera prezes zarządu.
 2. Prezes zarządu zarządza wybory na przewodniczącego ogólnego zebrania (zwanego dalej „przewodniczącym”) spośród nieograniczonej liczby kandydatów  w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Przewodniczący przeprowadza wybór sekretarza ogólnego zebrania (zwanego dalej „sekretarzem”), w sposób określony w ust. 2.

§ 3

Obradami ogólnego zebrania kieruje przewodniczący przy pomocy sekretarza. Jeżeli w pierwszym terminie zebrania nie ma wymaganego quorum tj. 50% ogólnej liczby członków,  zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, który ustala się 15 minut po terminie pierwotnym.

§ 4

 1. Przewodniczący prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem Stowarzyszenia (zwanym dalej „statutem”) oraz niniejszym regulaminem obrad, w szczególności:
  1. Przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad zebrania oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad,
  2. sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
  3. udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
  4. wyjaśnia sposób głosowania i ustala kolejność głosowania,
  5. podejmuje inne czynności, wynikające z regulaminu obrad,
 2. Do obowiązków sekretarza należy:
  1. sporządzenie protokołu ogólnego zebrania,
  2. rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich przewodniczącemu, celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków,

§ 5

 1. Wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja prawo brac udział w ogólnym zebraniu. Każdy z członków zwyczajnych posiada prawo do jednego głosu.
 2. W ogólnym zebraniu biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - osoby zaproszone, członkowie honorowi i wspierający.
 3. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku zebrania, zgłaszają się kolejno do głosu.

§ 6

Z obrad ogólnego zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół powinien zawierać: datę, porządek obrad, stwierdzenie wyboru przewodniczącego i sekretarza, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki głosowań, numer i treść podjętych uchwał, podstawowe dane zatwierdzonych planów działalności i załączoną listę obecności członków Stowarzyszenia .

Sprawy wyborcze

§ 7

Wybory władz są jawne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 8

 1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia maja prawo zgłaszać wszystkie osoby określone w § 5, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.
 2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na ogólnym zebraniu.

§ 9

 1. Do przeliczenia głosów wybiera się komisję skrutacyjną. Komisja składa się z trzech członków, którzy wybierają  ze swojego grona przewodniczącego.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez podniesienie reki przez członka uprawnionego do głosowania.
 3. Ustanawia się następujące zasady głosowania:
  1. zebranie ustala z ilu osób ma składać się zarząd,
  2. do zarządu zostają wybrane osoby (w ilości uprzednio określonej), które otrzymały najwięcej głosów ,
  3. na członków komisji rewizyjnej zostaje wybranych trzech kandydatów, którzy otrzymali najwięcej głosów,
 4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzymało identyczną liczbę głosów i jeżeli uniemożliwia to wyłonienie członków władz Stowarzyszenia w określonej Statutem liczbie, wówczas przeprowadza się powtórne głosowanie spośród kandydatów, którzy otrzymali identyczną liczbę głosów.
 5. Władze Stowarzyszenia konstytuują się niezwłocznie.

Podejmowanie uchwał.

§ 10

Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw, dla których Statut określa inne zasady. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego.

Nadzwyczajne Ogólne Zebranie

§ 11

 1. Nadzwyczajne ogólne zebranie zwoływane jest w trybie i nasadach określonych w Statucie.
 2. Do nadzwyczajnego ogólnego zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu obrad.

Przepisy końcowe

§ 12

 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem obrad, rozstrzyga przewodniczący zgodnie z postanowieniami Statutu.
 2. Zmiana niniejszego regulaminu obrad może nastąpić  na wniosek zarządu przez ogólne zebranie.

§ 13

 1. Regulamin zostaje uchwalony na czas nieokreślony.
 2. Regulamin wchodzi w życie z chwila jego uchwalenia

Regulamin przyjęto do stosowania uchwałą nr 1 z dnia 24 kwietnia 2013 r. zebrania

ogólnego członków.

Odsłony: 8451